Vỏ iPad 4/3/2 

vỏ iPad 4 cũng dùng được cho cả iPad 3iPad 2 vì chúng đều có cùng kích cỡ

Trường hợp sợ mua nhầm vỏ xin tham khảo bài viết: Nhận diện các dòng iPad

Vỏ iPad 4/3/2

HIỂN THỊ